:: جشن بزرگداشت روز کارگر در شرکت و کارخانه نیکوبران
به مناسبت روز بزرگداشت کارگر جشني در شرکت و کارخانه برگزار گرديد . به کارگران نمونه سال 1394لوح تقدير و کارت هديه تقديم شد.
و به قيد قرعه به تعداد از کارگران نيز هدايايي تقديم گرديد.
بنا به دستور مديرعامل ، به پرسنل از ساعت 12:30 مرخصی تشویقی داده شد.

تعداد بازدید : 2533