:: تعمیرات

رفع سریع خرابی های اعلام شده از سوی مشتری، تعمیرات لازم با لحاظ نمودن کمترین هزینه، استفاده از بهترین و مرغوب ترین قطعات و پرهیز از استفاده از قطعات متفرقه ، ارائه خدمات و رفع خرابی های احتمالی در روزهای تعطیل باعث شده عوامل پشتیبانی شرکت نیکوبران متمایز از پشتیبانی دیگر شرکتها شده و رضایتمندی مشتریان این شرکت برای متخصصان آن بهترین موفقیت محسوب گردد.