:: بازسازی
بروزرسانی آسانسورهای قدیمی و فرسوده، تعویض قطعات قدیمی با قطعات جدید، تغییر سیستم های قدیمی، بازسازی تزئینات داخل کابین آسانسور بر اساس جدیدترین مدل ها و ژونالهای خارجی، با انتخاب و سلیقه کارفرما در کمترین زمان و اسرع وقت