:: مدل های کابین
سری کلاسیک -کد 201
                                      
سری لوکس -کد 301
                                      
سری لوکس - کد 302
                                      
سری سوپرلوکس -کد 401
                                      
سری سوپرلوکس -کد402
                                      
سری سوپرلوکس -کد 403
                                      
سری سوپرلوکس - کد 404
                                      
سری سوپرلوکس -کد 405
                                      
سری سوپرلوکس -کد 406
                                      
سری سوپرلوکس -کد 407
                                      
 
سری سوپرلوکس -کد 408